/ 1 نظر / 35 بازدید
محمد مهدی عباچی

یادش بخیرما قدر این دعای عهد را ندانستیم شما بدانید مدرسه ای وجود ندارد که صبح دعای عهد بگزارد با تشکر [تایید][قلب]