دیکته آنلاین کلاس سوم 1

00

دانش آموزان عزیز کلاس سوم 1 برای ارسال دیکته خود بر روی سایت، روی نظرات همین مطلب کلیک کنید و در قسمت نام ، نام و نام خانوادگی خود و در قسمت متن پیام ، دیکته خود را بنویسید.

تذکر: قسمت های دیگر فرم را لازم نیست تکمیل نمایید

/ 15 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علیرضافرهمندزاد

نویسنده ی بزرگ حاتم طایی را گفتند:از خود بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یاشنیده ای؟ امرای عرب را روزی،چهل شتر قربانی کرده بودم خارکنی پشته فراهم نهاده خلقی برسمات او گرد آمده اند .عمل خویش خورد -بسیا ری از مردم -آرامگاه این نویسنده -احل افتخارات فرهنگی-احادیث - تحصیلات - حاصل سفر و خاطراتش - موضوع حکایت - ایران عزیز رونق - آغوش داد ه ای - بود - بوعلی سینا - حافظ - نحراصیم برای حفظت - چشم طمع دوخته ااند - حریص ************************ سماط -سماط سماط

علیرضافرهمندزاد

نویسنده ی بزرگ حاتم طایی را گفتند:از خود بزرگ همّت تر در جهان دیده ای یاشنیده ای؟ امرای عرب را روزی،چهل شتر قربانی کرده بودم خارکنی پشته فراهم نهاده خلقی برسمات او گرد آمده اند .عمل خویش خورد -بسیا ری از مردم -آرامگاه این نویسنده -احل افتخارات فرهنگی-احادیث - تحصیلات - حاصل سفر و خاطراتش - موضوع حکایت - ایران عزیز رونق - آغوش داد ه ای - بود - بوعلی سینا - حافظ - نحراصیم برای حفظت - چشم طمع دوخته ااند - حریص ************************ سماط -سماط سماط

سیدمحمدحسینی

روزگاری-خاطراتش-حاتم طایی-بزرگ همت تر-چهل شترقربانی کرده ام-مهمانی-خلقی برسماط او-حاجتی-خار کنی-پشته-عمل خویش-جوان مردی-گلستان وبوستان-افتخارات فرهنگی-بغداد-لبنان و روم-از گذشته تاکنون-حکایت هاوشعرها-آرامگاه-سعدی اهل شیراز-آثار-بیمارستان -سرزمین زرخیز-نعمت-دل انگیزش-مقدس-برازنده-رونق-مولوی-حافظ-خیام-حریص-طمع-

سید مهدی اسماعیلی

[سبز][گل]کلاس:1/3 حاتم طایی-بزرگ همت تر-جهان-چهل شتر-قربانی-امرهای عرب-گوشه ی صحرا- حاجتی-خارکنی-پشته-سماط-بوعلی-طمع-حرص-تحصیلات- جوان مردی-خاطراتش-برای حفظت-رم-خویش-منت-مکه[عینک][عصبانی][شیطان]

محمّد پوریان جانفشان

روزی حاتم طایی چهل شتر برای امرای عرب قربانی کرد.وقتی برای حاجتی به گوشه ی صحرا رفته بود خارکنی بزرگ همت تر از خود دید که بشته ای فرا هم نهاده.خلقی بر سماط حاتم گرد آمده اند.سعدی اهل شیراز بود ودر بغداد تحطیلات خود را ادامه داد وبه سوریه ولبنان وروم رفت واز خاطراتش حکایت هانوشت حاصل آن از افتخارات فرهنگی و عدبی ما ایرانیان است او به احادیث علاقه و اشنایی کامل داشت ایران به فرهنگ جهان خدمت کرد و به هنررونق داد دشمن بادهان های حریص چشم طمع به همه ی نعمت های ایران دوخته است برای حفظ میهن عزیز ازخطر نهراسیم نام مقدس خلیج فارس برازنده است مردم صبور در آغوش ایران دای دارد.بو علی سینا و حافظ در دامن ایران پرورده شده اند. محمّد پوریان

علی مهدی خوشنودزاده

[عینک]حاتم طایی راگفتند:از خود بزرگ همت تر در جهان دیده ای یا شنیده ای؟ گفت:بلی؛یک روز چهل شتر،قربانی کرده بودم امرای عرب را؛و خود به گوشه ی صحرا به حاجتی بیرون رفتم. این زمین پاکان زادگاه مردان خاک پاک ایران که همه چشم طمع دوخته اند به همه نعمت هاش با دهان های حریص که اگر خواب بمانیم،زما می گیرند می ربایند به زور آن چه داریم و برای خود ماست مال ما،

سیدعلی میریان3/1

آه ایران عزیز-عاشق میهن خود-به هنررونق داد-زاد فردوسی را-خیام-مردمی خوب وصبور-درس11 حاتم طایی را گفتند (( از خود بزرگ همت تردر جهان دیدهای یا شنیده ای؟)) گفت بلی روزی چهل شتر قربانی کرده بودم امرای عرب را وخود به حاجتی بیرون رفتم درس12 سرزمینی که به فرهنگ جهان خدمت کرد. ممنونم آقا میرمعینی[لبخند]

محمدمهدی زیویار

[سبز][سبز]نام دیکته:ایران آباد کلاس:سوم1[گل] آن روز موضوع درس مامیهن بود.رسم کلاس مااین بودکه هریک از گروه های دانش آموزان،ابتداچنددقیقه ای درباره ی موضوع درس باهم مشورت وگفت وگومی کردند.بعدیک نفربه نمایندگی ازطرف گروه سخن می گفت.این بارهم به شکل گروهی به همفکری وبحث درباره ی میهن پرداختیم.جغرافیا-علی اکبرشیرودی-عباس بابایی-مصتفی اردستانی-عباس دوران [شیطان][شیطان][شیطان]

محمدمهدی زیویار

[سبز][سبز]نام دیکته:یارمهربان-نویسنده ی بزرگ-ایران عزیز- درس آزاد-ایران آباد کلاس :سوم1[گل] ازاین که شماهرروزمراتوی کیفتان می گذاریدوبرپشت خودسوارمی کنید لذّت می برم وازشماتشّکرمی کنم.راستش بهترین وقت آن لحظه ای که مرادرآغوش می گیرید وبه قلبتان نزدیک می کنید.ضربان قلب شمانغمه ی زیبایی دارد.خلاصه.حاتم طایی راگفتند:ازخودبزرگ همّت تردرخهان دیده ای یاشنیده ای؟گفت:بلی به گوشه ی صحراخارکنی رادیدم پشته فراهم نهاده.گفتم:به مهمانی حاتم چرانروی که خلقی برسماط اوگردآمده اند-امرای عرب را.یاکه درآب خلیج که بودنام دل انگیزش فارس نام زیبای مقّدس که برازنده ترازهرنامی است تاجهان باقی ودریاوخلیجی باقیست-صبور-حریص.شطرنج-طرّاحی-زمّرد-یاقوت-هدایا-مهلت-اطرافیان خاص-اعلام=توضیح درغیراین صورت-هندوستان-قدیم-بزرگمهر.آن روزموضوع درس مامیهن این بارهم باهمفکری به بحث درباره ی میهن پرداختیم.به نظرماهمه ی کسانی که درمناطق مرزی میهن زندگی می کنند نگهبانان اصلی وطن هستند [شیطان][شیطان][شیطان]

محمدمهدی زیویار

[سبز][سبز]نام دیکته:ایران آباد کلاس:سوم1[گل] آن روزموضوع درس مامیهن بودرسم کلاس مااین بودکه هریک ازگروه های دانش آموزان ابتداچنددقیقه ای درباره ی موضوع درس باهم مشورت وگفت و گومی کردند.بعدیک نفربه نمایندگی ازطرف گروه سخن می گفت.این بارهم به شکل گروهی به همفکری وبحث درباره ی میهن پرداختیم. [شیطان][شیطان][شیطان]