دبستان پیام غدیر ( پسرانه غیردولتی ) دوره ی دوم - منطقه 12 تهران
نشانی :میدان بهارستان - خ صفی علیشاه - پ 122 - تلفن 77537441
[ ۱۳٩٥/۱٢/۸ ] [ ٤:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٧ ] [ ٤:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٤ ] [ ٥:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٤ ] [ ٤:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٤ ] [ ٤:۱۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٤ ] [ ٤:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۳ ] [ ٤:۳۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۳ ] [ ٤:٢٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۳ ] [ ٤:۱٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۳ ] [ ۳:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٢ ] [ ۳:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/٢ ] [ ۱:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۱ ] [ ٥:۱٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۱ ] [ ٥:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۱ ] [ ۳:٥٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٢/۱ ] [ ۳:۳٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۳٠ ] [ ٤:٢٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۳٠ ] [ ٤:۱٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۳٠ ] [ ۳:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٧ ] [ ٤:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٧ ] [ ٤:٠۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٧ ] [ ۳:٥٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٦ ] [ ٥:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٦ ] [ ٥:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٦ ] [ ٤:٥۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٥ ] [ ٤:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٥ ] [ ٤:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٥ ] [ ۳:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٤ ] [ ٤:٤٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٤ ] [ ٤:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٤ ] [ ٤:۳٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٤ ] [ ٤:۱٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٤ ] [ ۳:٥٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢۳ ] [ ٤:٤٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢۳ ] [ ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢٠ ] [ ٥:٢٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٩ ] [ ٤:٢٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۸ ] [ ٥:۳۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۸ ] [ ٥:٢٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۸ ] [ ٥:۱۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۸ ] [ ٤:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ ] [ ٥:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ ] [ ٤:٥٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ ] [ ٤:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٦ ] [ ٤:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۳ ] [ ٥:۱٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۳ ] [ ۳:٤۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٢ ] [ ٥:٠٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٢ ] [ ٤:٥٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٢ ] [ ٤:٥٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٢ ] [ ٤:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ ] [ ٤:۳۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ ] [ ٤:٢۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ ] [ ٤:۱۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱۱ ] [ ٤:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٠ ] [ ٤:٤٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٠ ] [ ٤:٢٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٠ ] [ ٤:۱٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٠ ] [ ٤:۱۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۱٠ ] [ ٤:۱۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٩ ] [ ٤:٤٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٩ ] [ ٤:٢٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٩ ] [ ۳:٤٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٩ ] [ ۳:۱٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٦ ] [ ٥:۱۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٦ ] [ ٥:٠٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٦ ] [ ۳:٥٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٦ ] [ ۳:٤٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٥ ] [ ۳:٥٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٤ ] [ ٤:۱٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٤ ] [ ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٤ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

 ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

سید عرفان نیک نژاد - محمد حسین میری - علیرضا کنگرانی - محمدعلی غلامی - محمد حسن نقابی - سیدعلی میرمعینی - محمدصدرا ادیبی فرد - فرهاد تنهایی

 

ردیف دوم (جلو) از سمت راست:

سید حسین امامی - علی حمزه لو - محمد حسین فرهنگی - محمدصادق حسامی - محسن فیض آبادی - علیرضا سیاح نظری -حسین وره مهر - سید محمد مهدی حاجی بابائیان - علی عرفانی منفرد 

[ ۱۳٩٥/۱۱/٤ ] [ ۱٢:۳٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/۳ ] [ ٥:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢ ] [ ٤:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢ ] [ ٤:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢ ] [ ٤:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱۱/٢ ] [ ٤:۳٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ ] [ ۳:٥٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ ] [ ۳:٥٤ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ ] [ ۳:٥۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٩ ] [ ۳:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢۸ ] [ ٤:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٦ ] [ ٤:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٦ ] [ ٤:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٦ ] [ ٤:٠۱ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٦ ] [ ۳:٤٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٥ ] [ ٥:٠٧ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٥ ] [ ٤:٤۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٥ ] [ ۱:٠٥ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

 ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

عرفان روستا - مهدی رحمتی - محمد امین رحمتی - روح الامین کمیلی - امیرعلی قربانی

 ردیف وسط از سمت راست:

علیرضا شریفی پور - علی احمدی - محمدحسین آئینه چی - محمد صالحی صفت

ردیف سوم (نشسته):

محمد معین نوروزی خوش - سید محمد محسن صادقی - سید عباس ابراهیمی - ابوالفضل ریحانی زاده

[ ۱۳٩٥/۱٠/٢٥ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]

 

ردیف اوّل از بالا از سمت راست:

مصطفی فراتین - محمد حسین تاجیک - محمدصالح سرزعیم - امیرحسین حضرتی - معید احمدی دستجردی

 

ردیف وسط از سمت راست:

علی ضرغام پور - امیر محمد مظفریه - مهدی شرکت معصوم - امیرحسین حضرتی - ایمان اکبری - احمد معینی آرانی - عرشیا پرورده مهر

 

ردیف سوم (نشسته):

امیرمحمد بنی جانی - سید مهدی اسماعیلی - سید علی اخلاقی مدیری - مهدی تقی دولابی - محمد مهدی شصتی کریمی - امیرحسین محبی

[ ۱۳٩٥/٧/٢٥ ] [ ۸:٢٩ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/۱۸ ] [ ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/۸ ] [ ٥:۱٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/۸ ] [ ٤:٢۳ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٧ ] [ ٤:۱٢ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٧ ] [ ٤:٠۸ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٧ ] [ ۳:۱٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٧ ] [ ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
[ ۱۳٩٥/۱٠/٦ ] [ ۳:٠٠ ‎ق.ظ ] [ دبستان پیام غدیر ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب