تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٩ | ٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٩ | ٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٩ | ٩:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ٢:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نماییدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٦ | ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ۳:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید 

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ٢:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ٢:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٥ | ٢:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٤ | ٢:٥٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٤ | ۱:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٤ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٤ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۳ | ۳:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده و دریافت مستند به ادامه مطلب مراجعه فرمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۳ | ٢:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۳ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/۳ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ۳:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ٢:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱٢/٢ | ٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ | ٢:٥٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ | ٢:٤۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٩ | ٢:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ٩:٥٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ۱:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده و دریافت مستند به ادامه مطلب مراجعه فرمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ٩:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ٩:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ٩:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۸ | ٩:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ | ۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٧ | ۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٦ | ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٦ | ٩:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٦ | ٩:۳٩ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٦ | ٩:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٦ | ٩:۳٤ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ | ٢:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ | ٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ | ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۱ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۱ | ٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢۱ | ۱:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ | ٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ | ٢:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٥ | ٢:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

براى ثبت نام در آزمون های استعداد درخشان اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده تصاویر به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ | ٢:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ | ۱:٥٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ | ٢:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ | ٢:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ۳:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ۳:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ٢:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ٢:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ٢:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۸ | ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

برای مشاهده کلیپ تصویری به ادامه مطلب مراجعه نمائید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٥ | ۸:٢۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٤ | ٢:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٤ | ۱:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٤ | ۱:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۳ | ۳:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۳ | ٢:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۳ | ۱:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیرتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadirتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ | ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۱ | ٢:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیرتاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۱ | ٢:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۱ | ٢:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱۱ | ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر

PayameGhadir

امروز در نماز خانه ی مدرسه مراسم عزاداری حضرت معصومه سلام الله علیها داشتیم که دانش آموزان گرامی آقایان غلامی و خان بابایی و جمشیدی به مداحی آن حضرت پرداختند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۸ | ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۸ | ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۸ | ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۸ | ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٧ | ۳:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٧ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٦ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٦ | ٢:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٥ | ٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٥ | ٢:۳٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٥ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٥ | ٢:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٥ | ۸:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٥ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱ | ٢:٠٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/۱ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دبستان پیام غدیر
  • بک لینک | قالب وبلاگ